Privacy Statement AVG

Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Toegestaan
  Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Toegestaan
  Niet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uitgangspunten rond persoonsgegevens

Inleiding

Pimander, gevestigd aan De Bonkelaar 16 6581 WZ Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.pimander.nl
De Bonkelaar 16 6581 WZ Malden
+31 6 40695622
Arnold Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Pimander. Hij is te bereiken via info@pimander.nl

Binnen de organisatie worden persoonsgegevens verwerkt. Op deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanuit deze verordening is voorgeschreven dat voldaan moet worden aan de rechten van betrokkenen en de verplichtingen rond de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Daarom zijn verschillende preventieve, detective, repressieve en correctieve maatregelen genomen en deze zijn gedocumenteerd. Het algemeen doel hierbij is de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens worden gegarandeerd en daarnaast, wanneer een incident plaats vindt, de gevolgen behandeld en beperkt worden.
Hieronder zijn een aantal beleidsdoelstellingen opgenomen welke bij de inrichting van de maatregelen als uitgangspunt dienen. Hierbij is steeds gekeken naar de relevantie in de markt en de kosten/baten die hierbij meespelen in relatie tot de bescherming tegen interne en externe bedreigingen.
Elk jaar of indien grote wijzigingen zich voordoen, wordt dit beleid en de genomen maatregelen geëvalueerd en worden noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pimander verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pimander verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (deze gegevens worden enkel en alleen in gevraagd ten behoeve van de uitvoering van een psychologische behandelovereenkomst):
– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven
– gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pimander.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pimander verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Pimander verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pimander neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pimander) tussen zit. Pimander
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 365 t.b.v. emailverkeer en opslag data. Bij wijzigingen van beleid, procedures, werkwijzen en systemen wordt steeds in oog gehouden worden welke impact dit heeft op het niveau van beveiliging van de persoonsgegevens. Indien het risico verhoogd is, wordt gebruik gemaakt van en Privacy Impact Analyse om de risico’s in kaart te brengen en te reduceren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pimander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn van persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pimander verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pimander blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pimander gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pimander en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pimander.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Pimander wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pimander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@pimander.nl

Pimander gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Annuleren